40 เซอร์โคเนีียม (Zirconium)
Zr
มวลอะตอม - 91.224 จุดหลอมเหลว-  1852   
  จุดเดือด-          4377      
   
- ใช้ทำวัสดุทนไฟ - โลหะหายากสีขาวเทา
- กรุเตาหลอมโลหะ - ไวต่อปฏิกิริยาเคมี
- ผสมโลหะต้านทานการ - ทนการผุกร่อน
   ผุกร่อน