39 อิตเทรียม   (Yttrium)
  Y
มวลอะตอม - 88.9058 จุดหลอมเหลว-   1522  
  จุดเดือด-           3338
   
- ทำผลึกในการผลิต โลหะเหนียวสีเงิน
  เลเซอร์  
- ผลิตจอภาพทีวีสี     
- เพิ่่่่่่่่่่่่มสภาพการนำความ  
  ร้อน