43 เทคนีเชียม (Technetium)
Tc
มวลอะตอม - 98.9062 จุดหลอมเหลว-    2172
  จุดเดือด-            4877
   
- ใช้หาตำแหน่งเนื้องอก - โลหะสีเทาเงิน
- ผสมเหล็กกล้าต้านทาน   - ธาตุที่มนุษย์ประดิษฐ์   
  การผุกร่อน   ขึ้นเป็นธาตุแรก