106 ซีบอร์เจียม (Seaborgium)
Sg
มวลอะตอม - 263.1186 จุดหลอมเหลว-    -----
  จุดเดือด-            ----- 
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
      สังเคราะห์