44 รูทีเนียม (Ruthenium)
Ru
มวลอะตอม - 101.07 จุดหลอมเหลว-    2334
  จุดเดือด-            4150
   
- โลหะผสมใช้ทำปลาย - โลหะหายากสีเทาเงิน
   ปากกาหมึกซึม    
- เข็มจานเสียง   
- ทำเครื่องประดับ