104 รูเธอร์ฟอร์เดียม (Rutherfordium)
Rf
มวลอะตอม - 261.1089 จุดหลอมเหลว-     ------  
  จุดเดือด-             ------    
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
     สังเคราะห์