75 รีเนียม (Rhenium)
Re
มวลอะตอม - 186.207 จุดหลอมเหลว-    3180
  จุดเดือด-            5627
   
- โลหะผสมทำเทอร์โม- - โลหะสีเทาเงินหายาก
   คับเปิล, อิเลคฯคอนเทค   ราคาแพง
- ผสม W ทำกระเปราะไฟ   
  แฟลช