46 พาลาเดียม (Palladium)
Pd
มวลอะตอม - 106.42 จุดหลอมเหลว-    1552
  จุดเดือด-            2940
   
- โลหะผสมใช้ในการอุดฟััน - โลหะอ่อน เหนียว
- เป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาเคมี   สีขาวเงิน
- รีเลย์โทรศัพท์  
- เครื่องมือผ่าตัด