76  ออสเมียม (Osmium)
Os
มวลอะตอม - 190.23 จุดหลอมเหลว-   3045
  จุดเดือด-           5027
   
- ทำปลายปากกา - โลหะแข็ง เป็นเงา
- ไส้หลอดไฟ     สีีขาวเงิน
- จุดหมุน, เข็มทิศ - มีความหนาแน่นสูงสุด
- รักษาโรคปอดบวม