41 ไนโอเบียม (Niobium)
Nb
มวลอะตอม - 92.90638 จุดหลอมเหลว-  2468
  จุดเดือด-          4742
   
- ผสมเหล็กกล้าทำให้ทน - โลหะอ่อนเหนียวสีขาว
  ต่อการผุกร่อน   
- เครื่องยนต์เจ๊ดและจรวด
- ลวดเชื่อม