109 ไมท์นีเรียม (Mietnerium)
Mt
มวลอะตอม - 266.1378 จุดหลอมเหลว-    ------
  จุดเดือด-            ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์