108 แฮสเซียม (Hassium)
Hs
มวลอะตอม - 265.1306 จุดหลอมเหลว-    ------
  จุดเดือด-            ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
     สังเคราะห์