72 แอฟเนียม (Hafnium)
Hf
มวลอะตอม - 178.49 จุดหลอมเหลว-  2227   
  จุดเดือด-          4602      
   
- แท่งควบคุมในเตา - โลหะเหนียวสีเงิน
  ปฏิกรณ์
- ทำหลอดวิทยุ  
- เรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์