26 เหล็ก (Iron)
Fe
มวลอะตอม - 55.847 จุดหลอมเหลว-    1535
  จุดเดือด-             2861
   
- เครื่องจักร, เครื่องมือ - โลหะเหนียว สีขาวเงิีน
- เครื่องยนต์     
- ใช้ในการก่อสร้างตะปู