105 ดูบเนียม (Dubnium)
Db
มวลอะตอม - 262.1144 จุดหลอมเหลว-    ------
  จุดเดือด-            ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์