24 โครเมียม (Chromium)
Cr
มวลอะตอม - 51.9961 จุดหลอมเหลว-    1857
  จุดเดือด-            2672
   
- ส่วนประกอบรถยนต์ - โลหะแข็ง สีขาว
- เหล็กปลอดสนิม - ทนการกัดกร่อนที่ิ  
- เคลือบ, ชุบโลหะและ   อุณหภูมิปกติ
  พลาสติก