27 โคบอลต์ (Cobalt)
Co
มวลอะตอม - 58.9332 จุดหลอมเหลว-   1495
  จุดเดือด-            2927
   
- แม่เหล็ก - โลหะเหนียวสีเทา-น้ำเงิน
- แก้ว, เซรามิกส์   - มีสมบัติเป็นแม่เหล็ก
- ผสมให้สีแห้งเร็ว