107 บอร์เรียม (Bohrium)
Bh
มวลอะตอม - 262.1231 จุดหลอมเหลว-    ------
  จุดเดือด-            ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
     สังเคราะห์