79 ทองคำ (Gold)
Au
มวลอะตอม - 196.9665 จุดหลอมเหลว-    1064.43
  จุดเดือด-            2808
   
- ทำเครื่องประดับ - โลหะอ่อน เหนียว
- ใช้เป็นมาตรฐานระบบ   สีเหลือง แวววาว
   การเงิน  
- ทันตกรรม