47 เงิน (Silver)
Ag
มวลอะตอม - 107.8682 จุดหลอมเหลว-    961.93
  จุดเดือด-            2162
   
- ขดลวดแลกเปลี่ยน - โลหะอ่อน เหนียว
  ความร้อน   สีขาวเงิน แวววาว
- ทำเครื่องประดับ - เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีี้
- เตรียมน้ำยาถ่ายภาพ   แต่ราคาแพง