89 แอกทิเนียม (Actinium)
Ac
มวลอะตอม - 227.0278 จุดหลอมเหลว-  1050   
  จุดเดือด-          3200      
   
- แหล่งกำเนิดนิวตรอน - ธาตุกัมมันตรังสี
- สีขาวเงิน