70 อิตเทอร์เบียม (Ytterbium)
Yb
มวลอะตอม - 173.04 จุดหลอมเหลว-      819
  จุดเดือด-             1196
   
- แหล่งกำเนิดรังสี X - โลหะอ่อน เหนียว
- เลเซอร์    สีเงิน