90 ทอเรียม (Thorium)
Th
มวลอะตอม - 232.0381 จุดหลอมเหลว-  1750  
  จุดเดือด-          4000
   
- เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ - ธาตุกัมมันตรังสีอ่อน
- Ultraviolet photocell - เหนียว สีเทา
- ผลิต U-233  
- ถ้วยทนไฟ