65 เทอร์เบียม (Terbium)
Tb
มวลอะตอม - 158.9253 จุดหลอมเหลว-      1356
  จุดเดือด-              3230
   
- เลเซอร์ - โลหะ Rare-earth อ่อน
- จอ X-Ray    เหนียว สีเทาเงิน
- หลอดฟลูออเรสเซนต์