62 ซาแมเรียม (Samarium)
Sm
มวลอะตอม - 150.36 จุดหลอมเหลว-  1074
  จุดเดือด-          1794
   
- แท่งควบคุมเตาปฏิกรณ์ - โลหะ Rare - earth สีเงิน
- กระจกกรองแสง   หายาก
- เลเซอร์