94 พลูโทเนียม (Plutonium)
Pu
มวลอะตอม - 244.0642 จุดหลอมเหลว-  641
  จุดเดือด-          3232
   
- ใช้ในระเบิดปรมาณู - ธาตุกัมมันตรังสี
   และปฏิกิริยานิวเคลียร์   สังเคราะห์ สีขาวเงิน
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า