61 โพรมีเทียม (Promethium)
Pm
มวลอะตอม - 144.9127 จุดหลอมเหลว-  1042
  จุดเดือด-          3000
   
- แหล่งกำเนิดรังสี X - ธาตุกัมมันตรังสี
- เครื่องวัดความหนาู   สังเคราะห์
- สีเรืองแสงในหน้าปัด  
  นาฬิกา