102 โนเบเลียม (Nobelium)
No
มวลอะตอม - 259.1011 จุดหลอมเหลว-      -------
  จุดเดือด-              -------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์