60 นีโอดีเมียม (Neodymium)
Nd
มวลอะตอม - 144.24 จุดหลอมเหลว-  1021
  จุดเดือด-          3074
   
- ถ่านไฟแช็ค - โลหะสีขาวเงิน
- ผสมกับแก้วใช้ในเครื่อง - Oxidize ได้ง่ายในอากาศ
  เลเซอร์  
- กระจกกรองแสง