101 เมนเดลิเวียม (Mendelevium)
Md
มวลอะตอม - 258.0984 จุดหลอมเหลว-      -------
  จุดเดือด-              -------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์