71 ลูทีเซียม (Lutetium)
Lu
มวลอะตอม - 174.967 จุดหลอมเหลว-      1663
  จุดเดือด-              3402
   
  - โลหะ Rare- earth
     แข็งสีขาวเงิน