103 ลอร์เรนเซียม (Lawrencium)
Lr
มวลอะตอม - 262.1098 จุดหลอมเหลว-      ------
  จุดเดือด-              ------
   
  - โลหะกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์