67 โฮลเมียม (Holmium)
Ho
มวลอะตอม - 164.93032 จุดหลอมเหลว-      1474
  จุดเดือด-              2700
   
- เป็นตัว getter ในหลอด - โลหะอ่อน เหนียว
  สูุญญากาศ    สีเงินวาว