100 เฟอร์เมียม (Fermium)
Fm
มวลอะตอม - 257.0951 จุดหลอมเหลว-      ------
  จุดเดือด-              ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์