63 ยูโรเพียม (Europium)
Eu
มวลอะตอม - 151.965 จุดหลอมเหลว-    822
  จุดเดือด-          1527
   
- แท่งควบคุมในเตา - โลหะอ่อน สีเงินวาว
  ปฏิกรณ์ - หายาก ราคาแพง
- หลอด X-Ray  
- ทำสารเรืองแสงสำหรับ  
  โทรทัศน์สี