99 ไอน์สไตเนียม (Einsteinium)
Es
มวลอะตอม - 252.0830 จุดหลอมเหลว-      ------
  จุดเดือด-              ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์