68 เออร์เบียม (Erbium)
Er
มวลอะตอม - 167.259 จุดหลอมเหลว-      1529
  จุดเดือด-              2868
   
- เลเซอร์ - โลหะอ่อน เหนียว
- เคลือบเซรามิกส์ให้สีชมพู    สีเงินวาว