96 คูเรียม (Curium)
Cm
มวลอะตอม - 247.0703 จุดหลอมเหลว-  1340
  จุดเดือด-          ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์ อ่อน เหนียว
    สีเงิน