98 แคลิฟอร์เนียม (Californium)
Cf
มวลอะตอม - 251.0796 จุดหลอมเหลว-      ------
  จุดเดือด-              ------
   
- แหล่งกำเนิดนิวตรอนสูง - ธาตุกัมมันตรังสี
   ในการสำรวจโลหะทอง   สังเคราะห์
  และโลหะเงิน