97 เบอร์คีเลียม (Berkelium)
Bk
มวลอะตอม - 247.0703 จุดหลอมเหลว-      ------
  จุดเดือด-              ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์ โดยยิงรังสี
    แอลฟาผ่าน Am