95 อะเมริเซียม (Americium)
Am
มวลอะตอม - 243.0614 จุดหลอมเหลว-    994
  จุดเดือด-          2607
   
- แหล่งรังสีแกมม่า - ธาตุกัมมันตรังสี
- เครื่องตรวจจับควัน   สังเคราะห์ สีขาวเงิน
- วิจัยผลึก  
- วัดความหนากระจก