Home ตารางธาตุ  
Periodic Table of The Chemacal Elements
 
        นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย ชื่อ ดมิทริ เมนเดเลฟ (Dmitri Ivanovich Mendeleeve) เป็นผู้เผยเเพร่เเนวความคิดในการจัดเรียงธาตุในตารางในปี ค.ศ.1869 ซึ่งเป็นพื้นฐานของตารางธาตุในปัจจุบัน
        ตารางธาตุในปัจจุบัน จัดเรียงลำดับธาตุตามเลขอะตอม โดยแบ่งธาตุตามเเนวตั้ง ออกเป็นหมู่(Group)  และเเบ่งธาตุตามเเนวนอนเป็นคาบ(Period) การจัดธาตุให้เป็นหมู่และคาบ เพื่อให้สามารถศึกษาสมบัติของธาตุต่างๆได้ง่ายขึ้น
 
คลิกที่ แถบสีเทา เเละอักษรย่อของธาตุต่างๆ  เพื่อดูข้อมูลเเละคุณสมบัติของธาตุเพิ่มเติม
 
Dmitri Ivanovich Mendeleeve (1834 - 1907)
       เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 1834 ที่ Tobolsk, Siberia สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ St.Petersburg ในปี 1856   Mendeleeve ได้รับเเต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์สอนวิชาเคมี ที่ St.Petersburg Technology Institute ในปี 1864-1866  และที่มหาวิทยาลัย St.Petersburg ในปี 1867-1890     

       Mendeleeve มีชื่อเสียงในการจัดทำตารางธาตุตาม Atomic Weight และเว้นช่องว่างไว้สำหรับธาตุใหม่ซึ่งเขาได้จัดพิมพ์ไว้ใน Principle of Chemistry ในปี 1869

       Mendeleeve ได้ทำนายถึงธาตุใหม่ๆ รวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของธาตุใหม่ที่บรรจุในช่องว่างตามตารางธาตุของเขา ซึ่งต่อมาได้มีการค้นพบธาตุใหม่ๆ ตามคำทำนายของ Mendeleeve จริง เช่น การค้นพบ Gallium ในปี 1871 ,Scandium ในปี 1879 ,และ Germanium ในปี 1886 ,ในปี 1995 มีการค้นพบธาตุกัมมันตภาพรังสี ซึ่งมี Atomic number 101 ที่ University of California ธาตุนี้ได้มีการตั้งชื่อว่า Mendelevium (Md) เพื่อเป็นเกียรติเเก่ Mendeleeve

การจัดหมู่ของธาตุ (Group)
        เป็นการจัดธาตุตามแนวตั้ง แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย A และ B  กลุ่มละ 8 หมู่   มีรายละเอียด ดังนี้
 
    ธาตุหมู่  IA ( Group IA ) หรือ โลหะอัลคาไล ( Alkali Metals )
       ธาตุในหมู่นี้เป็นโลหะ มีเวเลนซ์อีเล็คตรอน 1 ตัว เป็นธาตุที่ว่องไวในการทำปฏิกิริยามากที่สุดในตารางธาตุ ความไวในปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นจากบนลงล่าง ธาตุในหมู่นี้เป็นโลหะอ่อนนุ่ม ต้องเก็บไว้ในน้ำมัน หมองเร็วเมื่อถูกอากาศ แต่จะเเวววาวเมื่อตัดใหม่ๆ ธาตุทุกตัวในกลุ่มนี้ทำปฏกิริยากับน้ำให้สารละลายมีสมบัติเป็นเบส ทำปฏิกิริยากับอโลหะใด้สารประกอบไอออนิก
 
    ธาตุหมู่  IIA ( Group IIA ) หรือ โลหะอัลคาไล-เอิร์ท ( Alkal-Earthmetals )
      ธาตุในหมู่นี้มีเวเลนซ์อีเล็คตรอน 2 ตัว มีสมบัติทางกายภาพคล้ายกับธาตุในหมู่ I แต่ทำปฏิกิริยาได้งายกว่าธาตุในหมู่ I มีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นสูงกว่าธาตุในหมู่ 1
 
   ธาตุหมู่  IB-VIIIB ( Group IB-VIIIB )

     ธาตุในหมู่นี้มีความแข็งแกร่ง แวววาว สามารถตีเป็นแผ่นบางๆ เเละดึงเป็นเส้นได้ เป็นตัวนำความร้อนและนำไฟฟ้า มีจุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่นสูง โลหะทรานซิชั่นส่วนมากเกิดสารประกอบจะเป็นสารประกอบที่มีสี  ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญในอุตสาหกรรม

 
    ธาตุหมู่ IIIA ( Group IIIA )
      ธาตุในหมู่นี้มีเวเลนซ์อีเล็คตรอน 3 ตัว ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเท่ากับธาตุในหมู่ I และหมู่ II
 
    ธาตุหมู่ IVA ( Group IVA )

      ธาตุในหมู่นี้มีเวเลนซ์อีเล็คตรอน 4 ตัว ไม่ว่องไวในการทำปฏิกิริยา มีสมบัติเป็นโลหะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากธาตุที่อยู่บนลงล่าง

 
   ธาตุหมู่ VA ( Group VA )

      ธาตุในหมู่นี้มีเวเลนซ์อีเล็คตรอน 5 ตัว เมื่อเกิดเป็นสารประกอบ ส่วนใหญ่จะใช้อีเล็กตรอน 3 ตัว ร่วมกับอีเล็กตรอนของธาตุุอื่นอีก 3 ตัว เกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์

 
   ธาตุหมู่ VIA ( Group VIA )

      ธาตุในหมู่นี้มีเวเลนซ์อีเล็คตรอน 6 ตัว มีความเป็นโลหะลดลง บางธาตุเป็นกึ่งโลหะ ความไวในการทำปฏิกิริยาลดลงจากบนลงล่าง ธาตุในหมู่นี้มีขนาดอะตอมเล็ก และมีความสามารถในการดึงอีเล็กตรอนสูงกว่าธาตุในหมู่ I-IV

 
   ธาตุหมู่ VIIA ( Group VIIA ) หรือ หมู่ธาตุ ฮาโลเจน ( Halogen )

       ธาตุในหมู่นี้เป็นธาตุอโลหะ มีเวเลนซ์อีเล็คตรอน 7 ตัว มีค่าอีเล็กโทรเนกาติวิตี้สูง ( High Electronegativity ) ความว่องไวในการทำปฏิกิริยาลดลงจากบนลงล่าง อะตอมของธาตุรี้อยู่เป็นคู่

 
   ธาตุหมู่ VIIIA ( Group VIIIA ) หรือ ก๊าซเฉื่อย หรือ ก๊าซมีสกุล( Noble Gases )

     ธาตุในหมู่นี้เป็นก๊าซุอะตอมเดี่ยว ไม่ว่องไวในการทำปฏิกิริยา เพราะทุกธาตุมีอีเล็กตรอนชั้นนอกสุด ( Valence Electron )เต็ม ดันั้นจึงทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นๆได้ยาก หรือไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นๆในสภาวะปกติ

 
การจัดคาบของธาตุ (Period)
       เป็นการจัดตามเเนวนอน มีทั้งหมด 7 คาบ จำนวนธาตุแต่ละคาบเป็นดังนึั
 
คาบที่ 1            มี 2 ธาตุ
คาบที่ 2,3         มี 8 ธาตุ
คาบที่ 4,5,6,7   มีธาตุตั้งแต่ 18-32 ธาตุ
 
       สมบัติของธาตุตามคาบ (Period) สรุปได้ดังนี้
  1.เลขอะตอมจะเพิ่มขึ้น 1 จากซ้ายไปขวา
  2.ด้านขวาของตารางธาตุมีเส้นทึบคล้ายขั้นบันได ซึ่งเป็นเส้นแบ่งธาตุออกเป็นโลหะและอโลหะ ธาตุที่อยู่ด้านซ้ายของเส้นทึบจะเป็นโลหะ ธาตุที่อยู่ด้าน ขวาจะเป็นอโลหะ ธาตุที่อยู่ชิดเส้นทึบทั้งด้านซ้ายและขวาเป็นธาตุกึ่งโลหะ
  3.ขนาดอะตอมจะลดลงจากธาตุที่อยู่ด้านซ้ายของแต่ละคาบ
  4.จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของๆแข็งมีเเนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากธาตุที่อยู่ด้านซ้าย
  5.จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของก๊าซมีเเนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากธาตุที่อยู่ด้านซ้าย
  6.ออกไซด์ของธาตุที่อยู่ด้านซ้าย มีสมบัติเป็นเบส และสมบัติจะเปลี่ยนเป็นกรด
  7.ธาตุจะเปลี่ยนจากตัวลดออกซิเจน เป็นตัวเติมออกซิเจน จากซ้ายไปขวา
  8.ธาตุที่อยู่ด้านซ้าย มีเเนวโน้มเกิดเป็นประจุบวกและเกิดประจุลบได้ง่ายขึ้นเมื่อธาตุอยู่ด้านขวา
  9.ความว่องไวในการทำปฏิกิริยาลดลงจากซ้ายไปขวา
  1  
    Other non metals     Alkali metals
    Alkali earth metals     Transition metals
    Rare earth metals     Other metals
    Halogens     Noble gases
          18  
  IA 2 13 14 15 16 17 VIIIA  
  H IIA <--------------------Transition Elements ----------------> IIIA IVA VA VIA VIIA He  
  Li Be 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B C N O F Ne  
  Na Mg IIIB IVB VB VIB VIIB <------VIIIB-------> IB IIB Al Si P S Cl Ar  
  K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr  
  Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe  
  Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn  
  Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Uun Uuu Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo  
  Lanthanide Series > 
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Actinide Series > 
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
 อูนอูนออกเทียม (Ununoctium)  
 เรดอน (Radon)  
 ซีนอน (Xenon)  
 คริปตอน (Krypton)  
 อาร์กอน (Argon)  
 นีออน (Neon)  
 ฮีเลียม (Helium)  
 แอสทาทีน (Astatine)  
  ไอโอดีน (Iodine)  
 โบรมีน (Bromine)  
  คลอรีน (Chlorine)  
 ฟลูออรีน (Fluorine)  
 อูนอูนเซปเทียม (Ununseptium)  
  เทลลูเรียม (Tellurium)  
 ซีลีเนียม (Selenium)  
 กำมะัถัน (Sulfur)  
 ออกซิเจน (Oxygen)  
 อะเซนิค (Arsenic)  
 ฟอสฟอรัส (Phosphorus)  
 ไนโตรเจน (Nitrogen)  
 ซิลิกอน (Silicon)  
 คาร์บอน (Carbon)  
 โบรอน (Boron)  
  ไฮโดรเจน (Hydrogen)  
 อูนอูนเฮกเซียม (Ununhexium)  
 พอโลเนียม (Polonium)  
  อูนอูนเพนเทียม (Ununpentium)  
 บิสมัท (Bismuth)  
  พลวง (Antimony)  
  อูนอูนควอเดียม (Ununquadium)  
  ตะกั่ว (Lead)  
 ดีบุก (Tin)  
  เจอร์มาเนียม (Germanium)  
 อูนอูนเทรียม (Ununtrium)  
  แทลเลียม (Thallium)  
  อินเดียม (Indium)  
 แกลเลียม (Gallium)  
 อะลูมิเนียม (Aluminium)  
  อูนอูนเบียม (Ununbium)  
 ปรอท (Mercury)  
 แคดเมียม (Cadmium)  
  สังกะสี (Zinc)  
 ลอร์เรนเซียม (Lawrencium)  
 ลูทีเซียม (Lutetium)  
 โนเบเลียม (Nobelium)  
 อิตเทอร์เบียม (Ytterbium)  
  เมนเดลิเวียม (Mendelevium)  
 ทูเลียม (Thulium)  
 เฟอร์เมียม (Fermium)  
 เออร์เบียม (Erbium)  
 ไอน์สไตเนียม (Einsteinium)  
 โฮลเมียม (Holmium)  
 แคลิฟอร์เนียม (Californium)  
  ดิสโพรเซียม (Dysprosium)  
  เบอร์คีเลียม (Berkelium)  
  เทอร์เบียม (Terbium)  
 คูเรียม (Curium)  
  แกโดลิเนียม (Gadolinium)  
 อะเมริเซียม (Americium)  
 ยูโรเพียม (Europium)  
 พลูโทเนียม (Plutonium)  
 ซาแมเรียม (Samarium)  
 เนปทูเนียม (Neptunium)  
 โพรมีเทียม (Promethium)  
 ยูเรเนียม (Uranium)  
 นีโอดีเมียม (Neodymium)  
 โพรแทกทิเนียม (Protactinium)  
 เพรชิโอดีเมียม (praseodymium)  
 ทอเรียม (Thorium)  
 ซีเรียม (Cerium)  
 อูนอูนอูนเนียม (Unununium)  
 ทองคำ (Gold)  
 เงิน (Silver)  
 ทองแดง (Copper)  
 อูนอูนนิลเลียม (Ununnilium)  
 แพลทินัม (Platinum)  
 พาลาเดียม (Palladium)  
 นิกเกิล (Nickel)  
 ไมท์นีเรียม (Mietnerium)  
 อิริเดียม (Iridium)  
 โรเดียม (Rhodium)  
 โคบอลต์ (Cobalt)  
 แฮสเซียม (Hassium)  
 ออสเมียม (Osmium)  
 วาเนเดียม (Vanadium)  
 สแคนเดียม (Scandium)  
  อิตเทรียม (Yttrium)  
 แลนทานัม (Lanthanum)  
  แอกทิเนียม (Actinium)  
  รูเธอร์ฟอร์เดียม (Rutherfordium)  
 แอฟเนียม (Hafnium)  
 เซอร์โคเนีียม (Zirconium)  
 ไทเทเนียม (Titanium)  
 แทนทาลัม (Tantalum)  
 ไนโอเบียม (Niobium)  
 ดูบเนียม (Dubnium)  
 ซีบอร์เจียม (Seaborgium)  
 ทังสเตน (Tungsten)  
  โมลิบดีนัม (Molybdenum)  
  โครเมียม (Chromium)  
  บอร์เรียม (Bohrium)  
 รีเนียม (Rhenium)  
  เทคนีเชียม (Technetium)  
 แมงกานีส (Manganese)  
  เหล็ก (Iron)  
 รูทีเนียม (Ruthenium)  
 เบอริลเลียม (Beryllium)  
 แมกนีเซียม (Magmesium)  
 แคลเซียม (Calcium)  
 สทรอนเทียม (Strontium)  
  แบเรียม (Barium)  
 เรเดียม (Radium)  
  แฟรนเซียม (Francium)  
 ซีเซียม (Caesium)  
 รูบิเดียม (Rubidium)  
 โปตัสเซียม (potassium)  
 โซเดียม (Sodium)  
 ลิเทียม (Lithium)  

 

Gumchaihope copyright ©2010 .All rights reserved