53 ไอโอดีน (Iodine)
I
มวลอะตอม - 126.9045 จุดหลอมเหลว-    113.5
  จุดเดือด-            184.35
   
- ใช้ฆ่าเชื้อโรค - ธาตุอโลหะ ของแข็ง
- ใช้ในเคมีวิเคราะห์   สีเทาดำ
   ทดสอบแป้ง - ไอเป็นพิษ
- เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา