9 ฟลูออรีน (Fluorine)
F
มวลอะตอม - 18.9984 จุดหลอมเหลว-    -219.62
  จุดเดือด-            -188.14
   
- ส่วนผสมยาสีฟัน - ก๊าซสีเหลืองอ่อนแกม
- ใช้เตรียมพลาสติก    เขียว
- แทฟล่อน