17 คลอรีน (Chlorine)
Cl
มวลอะตอม - 35.4527 จุดหลอมเหลว-    -100.98
  จุดเดือด-            -34.6
   
- ฆ่าเชื้อโรค, ฟอกสี - ก๊าซสีเขียวแกมเหลือง
- เตรียมกรดเกลือ    กลิ่นฉุน
  - ในธรรมชาติอยู่ในรูป
     NaCl