85 แอสทาทีน (Astatine)
At
มวลอะตอม - 209.9871 จุดหลอมเหลว-    302
  จุดเดือด-            337
   
  - ธาตุกัมมันตรังสีไม่เสถียร