11 โซเดียม (Sodium)
Na
มวลอะตอม - 22.9898 จุดหลอมเหลว-  97.81  
  จุดเดือด-          882.9
   
-หล่อเย็นในเตาปฏิกรณ์ โลหะอ่อนสีขาวเงิน
- หลอดไฟส่องถนน ทำปฏิกิริยากับน้ำ, อากาศ
- เตรียมสารเคมี เก็บไว้ในน้ำมัน
- เกลือแกง