3 ลิเทียม (Lithium)
Li
มวลอะตอม - 6.941 จุดหลอมเหลว-   180.54  
  จุดเดือด-          1342
   
- ทำแบตเตอรี่ก้าวหน้า โลหะสีขาวเงิน
- เป็น Reagent ในปฏิกิริยา โลหะเบาที่สุด
  เคมี