19 โปตัสเซียม (potassium)
K
มวลอะตอม - 39.0983 จุดหลอมเหลว-  63.25  
  จุดเดือด-          759.9
   
- ปุ๋ย,สบู่ โลหะอ่อนสีขาวเงิน
- ทำแก้วให้แข็ง ทำปฏิกิริยากับน้ำ, อากาศ
- ดิีนปืน, ระเบิด เก็บไว้ในน้ำมัน