88 เรเดียม (Radium)
Ra
มวลอะตอม -226.0254 จุดหลอมเหลว-  700
  จุดเดือด-          1140
   
- แหล่งนิวตรอน ธาตุกัมมันตรังสีสีขาวเงิน
- สีเรืองแสงในหน้าปัด  
  นาฬิกา, สัญญาณจราจร  
- รักษามะเร็ง(ฉายรังสี)